Chi tiết tin

A+ | A | A-

Khối thi đua Các cơ quan công tác Đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Người đăng: Admin Trường Chính Trị Ngày đăng: 8:12 | 03/02/2023 Lượt xem: 347

.

 

       

ĐC Lê Minh Đức, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị 

 

        Chiều ngày 02/02/2023, tại Trường Chính trị tỉnh, Khối thi đua Các cơ quan công tác đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

         Dự Hội nghị tổng kết có ĐC Trần Ngọc Hòa, PGĐ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, UVBTV TU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Cao Thanh Hải,  TUV, Phó TBTC Tỉnh ủy, đồnng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực ĐUK các cơ quan tỉnh, đồng chí Đặng Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Huỳnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Đức, Hiệu trưởng TCT tỉnh, đồng chí Trương Văn Hội, Phó Chánh Văn Phòng TU, các đồng chí cán bộ phụ trách công tác thi đua- khen thưởng các đơn vị, phóng viên Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

         Năm 2022, hưởng ứng các phong trào thi của Trung ương, UBND tỉnh và Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng tỉnh, Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của các đơn vị trong Khối. Tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi, đua khen thưởng tại mỗi cơ quan, đơn vị; xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do Trường Chính trị tỉnh - đơn vị Khối trưởng dự thảo. Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng tặng Cờ thi đua của Thủ ·tướng Chính phủ tỉnh cho 01 tập thể. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chó 03 đơn vị. Khối thi đua đã suy tôn Đảng Bộ Khối Các cơ quan tỉnh là Khối trưởng và là Khối Phó Khối thi đua năm 2023.

         Hội nghị có nhiều ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trong Khối, tập trung vào các nội dung: Trong Quy chế thi đua cần xem xét các nội dung đánh giá chấm điểm có gắn với với những thành tích của các đơn vị đạt được khi thực hiện thi đua theo ngành dọc để có điểm thưởng tương ứng, phù hợp; chú ý hơn đến các cơ quan, đơn vị có tính đặc thù để bổ sung tiêu chí đánh giá thi đua, nhiều cơ quan, đơn vị rất nỗ lực trong công tác thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu tăng so với những năm trước; chỉ rõ những khó khăn trong tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua; hoàn thiện hơn trong Quy chế để có điểm thưởng phù hợp với thành tích được ngành dọc cấp trên biểu dương; những cơ quan, đơn vị được đánh giá kết quả xếp loại cần tính điểm thưởng, điểm cộng tính cho sát với các cơ quan, đơn vị vì có cơ quan, đơn vị có ngành dọc, có cơ quan, đơn vị không có, có đơn vị tính theo nửa nhiệm kỳ, hoặc cả nhiệm kỳ…

         Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng ký giao ước thi đua năm 2023, Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị trong Khối thi đua, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua với các nội dung sau:

         1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí.

         2. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề của Trung ương, UBND tỉnh đã phát động, trọng tâm là các phong trào: "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn giai đoạn 2021-2025”, “Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “an toàn về an ninh trật tự”…

        3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, triển khai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các cơ quan. Nghiên cứu các giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị và hành chính, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số về chuyển đổi số.... của các cơ quan, đơn vị trong Khối.

        4. Triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 17/11/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

         5. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành các nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện của các đơn vị trong Khối. Đồng thời tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất chung, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong Khối. Thực hiện đóng góp đầy đủ các quỹ theo quy định và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ xã kết nghĩa....; duy trì tốt các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và tích cực hưởng ứng công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh.

        6. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tích cực tham gia nghiên cứu, góp ý bổ sung và hoàn thiện các văn bản về thi đua - khen thưởng của tỉnh, đơn vị và Quy chế hoạt động của Khối. Đảm bảo việc bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và phù hợp thực tiễn.

Tác giả: Kiều Duy Khánh

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: