tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15
Tổng lượt truy cập: 99070136
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

09/05/2018
Vài nét về Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam

Trường Chinh trị tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 27-QĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 1997 của Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam.

* Vị trí

Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

* Chức năng

Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước  và một số lĩnh vực khác

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống đoàn kết và những thành tích đã đạt được, Nhà trường tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tranh thủ các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng Nhà trường trở thành Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Quảng Nam.

* Nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

+ Đào tạo Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính cho cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ công chức, viên chức ở địa phương;

+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

+ Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

+ Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao.

+ Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao.

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

+ Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị khu vực III mở tại Trường.

+ Phối hợp với các Học viện, các trường Đại học mở các lớp đào tạo cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương trình độ đại học và sau đại học các chuyên ngành: xây dựng Đảng, chính quyền, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, pháp luật... theo đúng quy định hiện hành.

+ Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

-  Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

+ Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, quản lý nhà nước.

* Về tổ chức bộ máy

Trường Chính trị tỉnh có Ban Giám hiệu, 03 khoa giảng dạy và 02 phòng tham mưu giúp việc đó là:

Ban Giám hiệu, gồm hiệu trưởng và hai phó hiệu trưởng

Ba khoa gồm:

- Khoa Lý luận cơ sở, có 07 giảng viên, trong đó có một trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa.

- Khoa Xây dựng Đảng, có 07 giảng viên, trong đó có một trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa.

- Khoa Nhà nước và Pháp luật có 05 giảng viên, trong đó có một trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa.

+ Trường Chính trị tỉnh có 02 phòng chuyên môn giúp việc đó là:

+ Phòng Tổ chức,Hành chính,Thông tin,Tư liệu, có 09 cán bộ, trong đó có trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng.

+ Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, có 07 cán bộ, trong đó có trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng.

Tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam hiện nay được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

* Về đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam có 38 cán bộ, giảng viên, trong đó có 20 nam và 18 nữ. Có 30 giảng viên (01 Chuyên viên cao cấp, 14 giảng viên chính và 15 giảng viên) có 30 giảng viên trình độ thạc sĩ (01 đ/c đang làm nghiên cứu sinh), số còn lại đều có trình độ đại học với chuyên môn đào tạo tương đối phù hợp với chuyên ngành các khoa đang giảng dạy; 90% số giảng viên có trình độ cử nhân, cao cấp lý luậ chính trị.

Trường Chính trị Quảng Nam có diện tích đất đang sử dụng 02 héc ta, có 06 phòng học với từ 50 đến 120 chỗ ngồi; một hội trường với 300 chỗ ngồi, khu nhà ở của học viên với 150 chỗ ở, nhà ăn của học viên gồm 200m2, khu làm việc với 21 phòng và sân vườn.