tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng lượt truy cập: 98997776
TỪ NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC ĐẾN CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP (18/05/2018)
.
                                                                                       Nguyễn Thanh Bình
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

 

1. Xây dựng đạo đức cách mạng là một trong những vấn đề căn bản mang tính quy luật của một chính đảng cách mạng, và là một nội dung quan trọng không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, để góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm trọng trách lịch sử, chúng ta càng phải gìn giữ và phát triển cái “gốc”, cái “nền tảng” của người cách mạng - điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời dày công vun đắp và không ngừng bảo vệ. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chúng ta thấy có những luận điểm cơ bản sau:

Một là, đạo đức là cái “gốc” của người cách mạng. Điều đó có nghĩa là để làm người cách mạng, trước hết phải có đạo đức cách mạng. “Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(1) . Không có đạo đức cách mạng, Đảng không có đảng viên cách mạng, không có quần chúng cách mạng để tồn tại và hoạt động. Đảng chỉ có đạo đức cách mạng mới là Đảng chân chính cách mạng.

Hai là, đạo đức là sức mạnh tinh thần to lớn. Người có đạo đức cách mạng mới gánh được nặng và đi được xa; “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(2).

Ba là, đạo đức cách mạng là nhân tố làm nên sức lôi cuốn của cán bộ, đảng viên, sức mạnh của Đảng, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội. “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(3). Người còn chỉ ra rằng: Một đảng, mỗi con người, hôm qua là vĩ đại, không phải hôm nay cũng được mọi người yêu mến, kính trọng, nếu như lòng dạ không trong sáng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Chính sức mạnh của Đảng ta, những thắng lợi của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt mấy chục năm qua, luôn gắn liền với đạo đức cách mạng của người đảng viên.

Bốn là, đạo đức cách mạng không phải tự nhiên mà có, “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện cành trong”(4). Bởi vậy, để có đạo đức cách mạng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi người, trên cương vị công tác của mình phải thể hiện trong thực tiễn phong trào cách mạng bằng nhận thức và những việc làm cụ thể. Xa rời thực tiễn, tách mình khỏi phong trào đấu tranh cách mạng thì không thể có đạo đức cách mạng.

Về những giá trị chuẩn mực của đạo đức cách mạng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải có và không ngừng rèn luyện là: Thứ nhất, trung với nước, hiếu với dân. Đây là mối quan hệ trước nhất, lớn nhất của người cách mạng; trung với nước không thể không hiếu với dân; và hiếu với dân là thước đo căn bản nhất, trước nhất để thẩm xét, đánh giá lòng trung với nước. Thứ hai, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đó là những giá trị chuẩn mực đạo đức truyền thống được Hồ Chí Minh kế thừa, tiếp biến và phát triển với nội dung mới mang ý nghĩa mới, trong điều kiện Đảng cầm quyền. Thứ ba, yêu thương con người, luôn tin tưởng ở quần chúng và sống có tình, có nghĩa. Ở Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không chỉ có lòng nhân ái mà còn phải tin dân, kính trọng dân và luôn vì dân. Người nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Cán bộ, đảng viên học và hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là để “sống với nhau có tình có nghĩa”, “nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”(5). Thứ tư, có tinh thần quốc tế trong sáng. Tinh thần quốc tế trong sáng là sự đối lập với chủ nghĩa vị kỷ dân tộc, hẹp hòi. Nó hướng vào mục tiêu hòa bình, hữu nghị, dân chủ và tiến bộ xã hội; làm cho con người sống cao thượng, sống đẹp đẽ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực thực hành đạo đức cách mạng. Về con đường, phương pháp xây dựng nền đạo đức mới và thực hành đạo đức trong thực tế, Người đòi hỏi từng tổ chức, mỗi cơ quan, đoàn thể, và mọi người, nhất là từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng: Kết hợp giữa giáo dục đạo đức với thực hành đạo đức, nói đi đôi với làm;  Xây dựng nền đạo đức mới phải đi đôi với chống những biểu hiện, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức;  Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời và coi trọng quá trình tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên; Kịp thời biểu dương những tấm gương tốt, tự mình nêu gương tốt.

2. Những lời dạy quý báu về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trang, là “cẩm nang thần kỳ” để mỗi cán bộ, đảng viên tham gia vào hoạt động thực tiễn, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở đơn vị mình.  Người cán bộ, giảng viên có ý thức tôn trọng, thực hành đạo đức nghề nghiệp cũng là người luôn rèn luyện và thể hiện bằng việc làm theo các chuẩn mực về đạo đức cách mạng. Hơn nữa, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên nói chung, của cán bộ, giảng viên giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị nói riêng không phải tự nhiên mà có, mà phải do tu dưỡng, rèn luyện mới nên. Do đó, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh có ý nghĩa thực tiễn to lớn.

Từ những chỉ dẫn của Người về vấn đề đạo đức tư cách của người cán bộ cách mạng, quy tụ trong 3 mối quan hệ cơ bản của một con người: với mình, với người và với việc, chúng tôi đề xuất những chuẩn mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam như sau:

Một là, với mình phải “4 tự”: tự học, tự vấn, tự kiểm và tự trọng.

Có nghĩa là:

+ Tự học: luôn có tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự sáng tạo và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

+ Tự vấn: tự răn, tự điều chỉnh những khiếm khuyết, sai sót của bản thân  một cách tự giác, kịp thời.

+ Tự kiểm: tự động bám sát, lập kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình và luôn tự kiểm về vai trò, trách nhiệm của mình.

+ Tự trọng: luôn coi trọng, giữ gìn danh dự, uy tín, phẩm chất, nhân cách của bản thân, của nghề nghiệp và của nhà trường.

Hai là, với người phải “4 t”: tận tình, tôn trọng.

Có nghĩa là:

+ Tận tình: Cầu thị, kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, học viên; tận tình với công việc vì sự phát triển của nhà trường, của quê hương, đất nước.

+ Tôn trọng: Tuân thủ các nguyên tắc, kỷ cương của tổ chức, đoàn kết với đồng nghiệp, học viên.

Ba là, với việc phải “4 t”: trung thành, tận tâm.

Có nghĩa là:

+ Trung thành: tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Tân tâm: Làm việc với khả năng tốt nhất của mình, có tinh thần cống hiến vì sự phát triển chung đơn vị. Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

3.Từ những chuẩn mực được đề xuất, chúng tôi cũng đưa ra một số giải pháp góp phần đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam hiện nay.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, đề cao ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, giảng viên trong việc học tập, nghiên cứu, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.

Cần tiếp tục quán triệt, giáo dục, làm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng cũng như đạo đức cách mạng của Người. Từ đó, xây dựng tâm thế chủ động, trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, giảng viên trong việc làm theo và thực hành đạo đức cách mạng ở mọi lúc, mọi nơi; xem đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn “bí quyết” hữu hiệu để hoàn thành công việc được giao.

Phẩm chất đạo đức cách mạng là giá trị riêng có của mỗi người, không thể vay mượn. Do đó, cần đề cao tính tự giác, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của người cán bộ, giảng viên. Để việc tự tu dưỡng, tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng có hiệu quả, cần phải: 1- Cán bộ, đảng viên phải nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, giảng viên làm gương cho học viên, đảng viên làm gương trước quần chúng. Nêu gương về năng lực và hành động, về trí cao và tâm sáng, về trách nhiệm và nghĩa vụ, về tình thương và trách nhiệm. 2 - Kết hợp giữa “xây” và “chống”; xây dựng ý thức tự soi, tự sửa, thái độ yêu ghét rõ ràng trước cái xấu, cái ác, biết xấu hổ khi sai phạm và có ý thức sửa sai tới cùng; chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, mất đoàn kết, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái… 3 – Xác định tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng là công việc mà cán bộ, đảng viên, giảng viên phải làm thường xuyên, bền bỉ, suốt đời.

Thứ hai, không ngừng rèn luyện phẩm chất, lối sống, ý thức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vấn đề này phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trước hết, cấp ủy tiếp tục quán triệt, làm rõ, cảnh báo, kiểm tra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ban hành những quy định cụ thể trách nhiệm nêu gương của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, đề cao tinh thần tự vấn, tự kiểm trong mỗi cán bộ, giảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trong tham gia, kiểm tra, giám sát, phê bình, góp ý với cấp ủy, nhà trường về các mặt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và công tác quản lý, điều hành, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tạo điều kiện, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ cống hiến, phát huy sở trường, năng lực và trưởng thành.

Chú ý rèn luyện, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về trọng trách, nghĩa vụ của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, qua đó xây dựng niềm tự hào, trách nhiệm về công việc, lòng tự trọng nghề nghiệp. Thực tế, tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng… rất dễ xảy ra ở những nơi mà nhân cách, hay lòng tự trọng nghề nghiệp thấp, hoặc nhân viên không có tình cảm nghề nghiệp, không vì uy tín của cá nhân, của đơn vị mình. Tương tự, các sai phạm dễ nảy sinh ở các nơi mà các tập tục nội bộ được khuyến khích và có sự không nhất quán giữa các quy tắc ứng xử với bên ngoài, thiếu quy chuẩn về đạo đức công vụ. Do đó, việc xây dựng quy chuẩn, quy trình làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, khoa, phòng hoặc thường xuyên chấn chỉnh, thay đổi các thông lệ làm việc, cung cách phục vụ, hành xử sai lệch của người có trách nhiệm là rất cần thiết. Đồng thời, nhà trường phải sớm xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tấm gương đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”,  để cán bộ, giảng viên, nhân viên lấy đó làm tiêu chí tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, nhằm chuyển hóa những quan điểm, nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cách mạng thành lập trường chính trị và niềm tin sâu sắc của cá nhân.

 

Chú thích

(1); (2); (3); (4); (5) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.252; t.11, tr.601; t.6, tr.292; t.9, tr.293; t.2, tr.487.

 

Phòng NCKH-TTTL

Lượt xem:  1,838 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :