tour du lich
Báo điện tử Đảng cộng sản Cổng thông tin điện tử Chính phủ Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản Tuyên giáo Cổng thông tin điên tử Quảng Nam Văn bản Quảng Nam Công báo Quảng Nam Hội đồng nhân nhân he thong dieu hanh cong viec Lý luận thực tiễn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng lượt truy cập: 99070177
Cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay (22/03/2017)
Nâng cao tính chiến đấu của Đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng(TCCSĐ) nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nhiệm vụ xây dựng Đảng đã thực sự giữ vai trò then chốt, thì nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Cần nhận thức sâu sắc về nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Nâng cao tính chiến đấu của Đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng(TCCSĐ) nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nhiệm vụ xây dựng Đảng đã thực sự giữ vai trò then chốt, thì nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhằm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đó cũng là một trong những biện pháp cơ bản, quan trọng để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện.

Đảng ta tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Tuy nhiên,'' nhìn chung cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra ... Nhiều TCCSĐ bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo và chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh".(1)

Mặt khác, do tính chiến đấu chưa cao, tự phê bình và phê bình không nghiêm túc, còn mang tính hình thức, chưa kịp thời ngăn chặn các hiện tượng vi phạm kỷ luật, chưa khích lệ được cán bộ, đảng viên mạnh dạn đấu tranh với những tiêu cực, sai trái, nên''Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc đảng, tự phê bình yếu. Tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả".(2)

Vì vậy, để nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là các cấp uỷ viên, nhất là bí thư, tạo sự chuyển biến trong từng cán bộ, đảng viên đặc biệt đối với cấp uỷ đảng các cấp; xác định trách nhiệm, tìm giải pháp khắc phục. Tính chiến đấu chỉ phát huy tác dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên khi chủ thể nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, lý tưởg, mục đích và lợi ích của Đảng, của cách mạng. Trong đó bí thư và các cấp uỷ viên có vai trò rất quan trọng. Nếu bí thư và các cấp uỷ viên không nhận thức đúng, trách nhiệm không cao, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thì tính chiến đấu sẽ không được phát huy, tự phê bình và phê bình sẽ qua loa, hình thức và khi có sự việc xảy ra dễ ''đao to, búa lớn".

Các cấp uỷ cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cơ sở xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, xem xét, phân tích đúng đắn những vấn đề thực tiễn đặt ra, đấu tranh nhận rõ đúng sai, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Qua giáo dục, bồi dưỡng kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Phải chú trọng kết hợp chặt chẽ quá trình giáo dục, bồi dưỡng tại chi bộ, đảng bộ với quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân.

Bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc cuộc vận động'' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"do Đảng ta phát động, trong đó yêu cầu phải nắm vững những chuẩn mực và phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác. Trên cơ sở đó, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, tình thương yêu đồng chí, làm cơ sở để nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động của TCCSĐ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, đảng bộ, trong đơn vị.

Phải thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tự phê bình và phê bình cho cán bộ, đảng viên để họ có thái độ đúng trong xem xét, đánh giá các biểu hiện sai trái, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị thấu lý đạt tình.

Hình thức bồi dưỡng cần kết hợp các buổi sinh hoạt thường kỳ, học tập chính trị, sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, thông qua việc kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thông qua hoạt động thực tiễn gắn với cuộc vận động''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hai là, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng để giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Tính chiến đấu cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình, ngược lại, tự phê bình và phê bình tốt sẽ nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ.

Cùng với thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình thì phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ, là nền tảng thực hiện có hiệu quả tính chiến đấu. Mọi hoạt động và sinh hoạt của TCCSĐ được tổ chức chu đáo, chặt chẽ và mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc, trao đổi, thảo luận một cách công khai thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, mọi đảng viên được quyền phát biểu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình trước chi bộ, các ý kiến được chi uỷ, chi bộ tôn trọng, thì dân chủ càng được phát huy, kỷ luật của Đảng được giữ vững, tính chiến đấu càng được nâng cao.

Các tổ chức đảng cần duy trì sinh hoạt có nền nếp, coi sinh hoạt đảng là nơi để tổ chức đảng và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của mình. Các cấp uỷ cần chuẩn bị tốt nội dung, tạo điều kiện cho đảng viên chuẩn bị, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt.

Người chủ trì điều hành sinh hoạt phải đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, gợi mở để động viên các đảng viên thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn. Khi có ý kiến khác nhau, phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, nếu cần, phải khảo sát, điều tra rồi mới kết luận.

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

Phải xác định rằng, tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức chính trị-xã hội và của quần chúng nhân dân.

Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia tích cực xây dựng Đảng, đóng ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng có thêm thông tin về ưu, nhất là thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những biện pháp quan trọng xây dựng Đảng từ cơ sở. Thông qua quần chúng để thu thập thông tin và từ đó cấp uỷ, chi bộ có những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp uỷ, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm và giác ngộ về Đảng cho quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng cung cấp thông tin, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, phê bình đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp uỷ, cán bộ, đảng viên phải luôn nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phát huy cao vai trò của quần chúng.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ

Các TCCSĐ cần thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng tính chiến đấu của từng chi bộ, đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên, từ đó xác định chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp uỷ, tổ chức đảng cần quan tâm việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu của các TCCSĐ, phải coi đây là một trong những giải pháp rất quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành thành nền nếp; thông qua sơ, tổng kết, các chi uỷ, chi bộ đánh giá được chất lượng, mức độ, hiệu quả của tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Tóm lại, nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm giáo dục, rèn luyện Đảng ta ngang tầm yêu cầu cách mạng mới, xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.
(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá X. 

Trọng Phát

Lượt xem:  17,628 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa